Shenzhen Desay Battery

010%01

ISIN: CNE0000000F111:49